WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Ta witryna jest własnością i jest zarządzana przez Colway International Online, której siedziba znajduje się w

Colway International Online

International House
776-778 Barking Road
Barking
London E13 9PJ
United Kingdom,

Społki Partnerskiej Szczepana Piekutowskiego i Weroniki Pokusy. Niniejsze warunki zawierają ogólne warunki korzystania z niniejszej Witryny, warunki korzystania z Usług oraz zasady i warunki sprzedaży i zakupu Produktów w Witrynie. Proszę uważnie przeczytać te warunki. Korzystanie z Witryny i Usług oraz zakup Produktów w tej Witrynie będzie podlegać niniejszych Warunkom korzystania z usługi.

Ważne oświadczenie o odpowiedzialności

Informacje dostępne w serwisie lub za pośrednictwem tej witryny oraz Usługi świadczone przez lub w związku z niniejszą Witryną (w tym materiały redakcyjne dostarczone przez ekspertów Colway International Online) służą jedynie informacjom i nie stanowią porad ani porad medycznych. Produkty są przeznaczone wyłącznie do celów kosmetycznych i nie zostały zatwierdzone przez jakikolwiek organ medyczny lub farmaceutyczny. Twoim obowiązkiem jest ustalenie, że Produkty są dla Ciebie odpowiednie i nie jest to naszym obowiązkiem.

W przypadku, gdy Witryna lub jakiekolwiek zgłoszenia dokonane przez użytkownika zawierają poglądy, opinie, porady i zalecenia, nasze opinie, opinie, porady i zalecenia nie są zaakceptowane przez nas i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za dokładność, szkalację, kompletność, Terminowości lub w inny sposób takich poglądów, opinii, porad i zaleceń.

Staramy się upewnić, że wszystkie informacje zawarte w Witrynie (dostarczone przez nas jako część Usług lub Produktów) są poprawne, ale informacje mają charakter ogólny i nie zawierają wszystkie informacje. W związku z czym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pomyłki i wykluczamy wszelką odpowiedzialność za wszelkie działania, jakie może podjąć, utratę lub szkody, które mogą ponieść (bezpośrednie lub pośrednie, w tym utratę wynagrodzenia, zysk, okazję lub Czas, ból i cierpienie, jakiekolwiek powstałe szkody pośrednie, wtórne lub szczególne) w wyniku korzystania z jakichkolwiek informacji na tej stronie.

Nasza odpowiedzialność wobec użytkownika w związku z jakimkolwiek Produktem zakupionym za pośrednictwem Witryny jest ściśle ograniczona do ceny zakupu tego Produktu.

Data ostatniej aktualizacji: 26.04.2017

Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszych warunkach, które mają na celu ograniczenie lub wykluczenie naszej odpowiedzialności, zawsze podlegają Twoim ustawowym prawom (dalsze szczegóły, w odniesieniu do których podano w punkcie 4.5).

1.

Definicje

W niniejszych warunkach obowiązują następujące definicje:

“Colway International Online” oznacza osoby pracujące na własny rachunek – Szczepan Piekutowski i Weronika Pokusa, z siedzibą w Szczecinie

International House
776-778 Barking Road
Barking
London E13 9PJ
United Kingdom,

I “my”, “my”, “nasz” oznacza Colway International Online;

“Potwierdzenie wysłania” e-mail, który wysyłamy, potwierdzając zamówienie (w tym momencie zostanie utworzona umowa między nami);

“Materiały” zdefiniowane w pkt 2.2;

“Produkty” oznaczają wszelkie produkty oferowane do sprzedaży na Stronie;

“Powtarzaj zakupy” oznacza zamówienie na Produkty, w którym wskazano, że zamówienie powinno się powtarzać co 30/60/90 dni, dopóki nie powiadomisz nas o anulowaniu zgodnie z punktem 8.2;

“Usługi” oznaczają wszelkie informacje i usługi zamawiane i / lub dostarczane przez Colway International Online poprzez lub za pośrednictwem Strony, w tym, bez ograniczeń, wszystkie usługi oferowane w ramach funkcji Powtórz zakupu. Aby uniknąć wątpliwości, wszelkie informacje elektroniczne dostarczone Państwu przez Colway International Online będą stanowić część “Serwisu”, a nie Produktu i prawa do anulowania będą uwzględnione;

“Witryna” oznacza witrynę sieci Web pod adresem URL https://colwayinternational.online lub witrynę zastępczą od czasu do czasu;

“Zgłoszenie” oznacza wszelkie pisemne uwagi, w tym przegląd, który nam dostarczysz lub zamieszczasz bezpośrednio na Stronie związanej z Produktem wraz z wszelkimi fotografiami.

2.

Ogólne korzystanie z witrynu

2.1

Użytkownik może używać Strony do celów osobistych i zgodnych z prawem oraz zgodnie z niniejszymi warunkami i nie wolno kopiować ani używać materiałów z Witryny do jakichkolwiek celów handlowych, w tym sprzedaży jakichkolwiek towarów lub usług.

2.2

Prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów znajdujących się na Stronie i dostarczane w ramach Produktów lub Usług (“Materiały”) należą do Colway International Online lub jego licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach nie wolno kopiować jakiejkolwiek części jakichkolwiek materiałów, usuwać ani zmieniać niczego w Witrynie, zawierać ani tworzyć linków do lub z Witryny bez naszego pisemnego upoważnienia , Usuwać lub zmieniać jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe lub inne zawiadomienia o prawach własności intelektualnej zawarte w jakichkolwiek materiałach lub kopiach lub materiałach.

2.3

Jeżeli dokonasz zgłoszenia na naszej witrynie (jakiegolowiek materiału), wyrażasz zgodę na przyznanie nam wyłącznej, nieodwołalnej, wieczystej licencji na używanie materiałów na całym świecie w witrynie (i udostępnianie jej innym użytkownikom) oraz w naszych materiałach marketingowych i do innych celów biznesowych oraz do edycji swojego zgłoszenia w przypadku, gdy Colway International Online uzna to za niezbędne lub pożądane z jakiegokolwiek powodu.

2.4

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że składanie zgłoszeń nie gwarantuje, że takie przesłanie lub jego część pojawią się na Stronie internetowej, ale zgadzają się, że Colway International Online może, według własnego uznania, wykazywać jakiekolwiek przesłanie lub jakąkolwiek część Zgłoszenia, Dokonać na stronie internetowej.

2.5

Licencjobiorca gwarantuje i reprezentuje, że jesteś właścicielem lub licencjobiorcą używania jakichkolwiek praw własności intelektualnej do wszelkich Zgłoszeń, które udostępnia się w Witrynie.

2.6

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie będzie można edytować lub usuwać żadnych zgłoszeń po ich przesłaniu.

2.7

Każdy użytkownik, który uważa, że ​​jakiekolwiek zgłoszenie przez innych użytkowników jest niepożądane, jest zachęcane do kontaktu z nami na adres office@colwayinternational.online. Dokonamy przeglądu stosownych zgłoszeń w jak najkrótszym czasie i podejmiemy działania, jakie uzna za konieczne, jeśli istnieją.

2.8

Nie wolno używać Witryny do publikowania, przesyłania lub przekazywania w inny sposób materiałów, które są nieprzyzwoite lub pornograficzne, groźne, groźne, rasistowskie, obraźliwe, zniesławiające, naruszające jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub w inny sposób niezgodne z prawem, nękanie, łapanie, groźby lub w inny sposób naruszające prawa Innych osób, aby zlekceważyć swoją tożsamość lub status, włamać się do tej witryny lub innego powiązanego systemu komputerowego, aby zaspokoić nadmierne natężenie ruchu, dostarczyć wirusy lub przekazywać dalej łańcuchowe listy lub podobne materiały, które można racjonalnie oczekiwać, aby uniemożliwić innym użytkownikom korzystanie i korzystanie Witrynę lub jakąkolwiek inną witrynę internetową lub uszkadzają lub niszczą reputację Colway International Online lub osoby trzeciej.

2.9

Firma Colway International nie przyjmuje obowiązku monitorowania korzystania ze Strony. Jednak firma Colway International zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji wymaganych przepisami prawa i / lub usunięcia, odmowy publikacji lub edycji jakichkolwiek informacji lub materiałów; Zablokować dostęp i podejmować inne czynności, które są racjonalnie konieczne, aby zapobiec naruszeniu niniejszych warunków i zasad lub naruszeniu obowiązującego prawa lub regulacji. Firma Colway International Online będzie w dowolnym stopniu współpracować z organami ścigania i innymi właściwymi organami w odniesieniu do wszelkich dochodzeń w sprawie podejrzenia bezprawnej działalności lub naruszenia bezpieczeństwa sieci.

2.10

Colway International Online może czasami zmieniać format i treść Witryny. Powinieneś odświeżyć swoją przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, aby upewnić się, że pobierzesz najbardziej aktualną wersję serwisu.

3.

Twoje dane osobowe

3.1

Korzystanie z Twoich danych osobowych podlega Polityce Prywatności firmy Colway International Online, która stanowi część niniejszych warunków. Jeśli Colway International Online zostanie poddane reorganizacji lub zostanie sprzedane osobom trzecim, zgadzasz się, że wszelkie dane osobowe Colway International Online mogą Cię przenosić do tego reorganizowanego podmiotu lub osoby trzeciej i używać zgodnie z Polityką Prywatności.

4.

Odpowiedzialność

4.1

Odnosi się do ważnego oświadczenia o odpowiedzialności na górze tych warunków. Z zastrzeżeniem tego oświadczenia zgadzasz się, że korzystanie z tej Strony i Usług jest na zasadzie “tak jak jest” i “w miarę dostępności”. Na tej podstawie, z wyjątkiem wyraźnie określonych w niniejszych warunkach lub zgodnie z ustawowymi prawami Colway International Online nie zawiera warunków, gwarancji lub innych warunków związanych z Witryną lub Usługą ani żadnym gwarantowanym lub przewidywanym skutkiem korzystania z Witryna, Usługi lub Produkty.

4.2

Witryna zawiera linki do zewnętrznych witryn i stron wspólnych. Firma Colway International Online zawiera linki do tych witryn i stron powiązanych z marką, aby zapewnić Ci dostęp do informacji i usług, które mogą być przydatne lub interesujące. Firma Colway International nie popiera treści witryn zewnętrznych i nie ponosi odpowiedzialności za treść tych witryn i stron lub za dostarczone przez nie treści.

4.3

Z zastrzeżeniem ważnego oświadczenia o odpowiedzialności cywilnej Colway International Online nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszych warunków i postanowień z powodu jakiegokolwiek zdarzenia, które pozostało poza jego rozsądną kontrolą, w tym między innymi przez wprowadzone przez Ciebie nieprawidłowe informacje.

4.4

Witryna lub dokumenty wysłane z Produktem, opakowanie lub etykietowanie Produktu mogą zawierać instrukcje użycia, ostrzeżenia, przeciwwskazania i inne zawiadomienia. Musisz uważnie przeczytać te ostrzeżenia i postępować zgodnie z tymi informacjami oraz zapewnić, że inni korzystają z Produktów. Z zastrzeżeniem ważnego oświadczenia o odpowiedzialności, nie będziemy prawnie odpowiedzialni wobec Ciebie, jeśli którykolwiek z nich nie jest przestrzegany.

4.5

Firma Colway International nie stara się wykluczyć ani ograniczyć odpowiedzialności za:

A) śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez zaniedbanie lub zaniedbanie naszych dyrektorów, pracowników, agentów lub podwykonawców;

B) oszustwo lub fałszywe przedstawienie;

C) naruszenie warunków określonych w punkcie 12 Sales of Goods Act 1979;

D) naruszenia terminów wskazanych w sekcjach 13, 14 i 15 Sales of Goods Act 1979 (opis, zadowalająca jakość, przydatność do celów i próbek); i

E) wadliwych produktów na mocy ustawy o Consumer Protection Act 1987.

A wszelkie wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności cywilnej organizacji Colway International Online, określone w niniejszych warunkach, zawsze podlegają postanowieniom niniejszej klauzuli 4.5.

5.

Hasło

5.1

W ramach Usług świadczonych za pośrednictwem tej Witryny można otrzymać indywidualne hasło, które może być wykorzystane do dostępu do niektórych obszarów serwisu i zapewnia szyszą realizacje zamówienia. Użyjesz hasła tylko dla takiego dostępu, a nie w innym celu. Musisz zawsze pamiętać swoje hasło i nie może ujawniać hasła ani zezwalać innym osobom na używanie hasła. Każde naruszenie któregokolwiek z tych warunków przez osobę, której dane hasło zostało ujawnione, zostanie potraktowane tak, jakby zostało naruszone przez Ciebie i nie zwalnia Cię z obowiązków wynikających z niniejszych warunków.

5.2

W przypadku awarii lub błędu w działaniu hasła należy zaprzestać używania hasła, opuścić witrynę natychmiast i powiadomić Colway International Online o takiej sytuacji.

5.3

Firma Colway International Online zastrzega sobie prawo do zmiany hasła i nazwy użytkownika w dowolnym momencie według własnego uznania oraz Ty zgadzasz niezwłocznie zawiadomić Colway International Online o wszelkich zmianach w Twoich danych rejestracyjnych.

6.

Zawieszenie i zakończenie służby

6.1

Firma Colway International Online może zawiesić działanie Serwisu w celu naprawy lub konserwacji lub w celu aktualizacji lub uaktualnienia zawartości lub funkcjonalności Strony od czasu do czasu. Dostęp do lub użycie Strony lub stron z nim powiązanych niekoniecznie będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.

6.2

Firma Colway International Online może zakończyć Usługę i zaprzestać wysyłania Produktów niezwłocznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków lub jeśli spóźniasz się lub nie zapłacisz żadnych należności z tytułu Colway International Online.

7.

Kwalifikowalność do zakupu Produktów

7.1

Colway International Online nie sprzedaje produktów dzieciom w wieku poniżej 18 lat w tej witrynie, chociaż może sprzedawać produkty odpowiednie dla dzieci oraz dorosłych. Jeśli masz poniżej 18 lat, możesz używać części nietransakcyjnych Witryny, ale nie możesz kupować produktów z Witryny. Zamawiając produkty, oznacza to, że masz 18 lat lub więcej.

7.2

Aby zakupić produkty, musisz użyć ważnego loginu płatności PayPal. Licencjobiorca gwarantuje, że logujesz się w systemie PayPal, który należy przesłać. Wszyscy posiadacze kart kredytowych / debetowych i użytkownicy Paypal podlegają sprawdzeniu walidacji i autoryzacji przez wystawcę karty lub dostawcy usług płatniczych. Firma Colway International Online nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, w których dostawca kart płatniczych odmówił autoryzacji płatności.

8.

Formowanie kontraktu

8.1

Po złożeniu zamówienia otrzymasz od nas wiadomość e-mail potwierdzającą, że otrzymaliśmy Twoje zamówienie. Pamiętaj, że nie oznacza to, że Twoje zamówienie zostało zaakceptowane. Twoje zamówienie stanowi ofertę Colway International Online do zakupu Produktu za pośrednictwem Strony (a firma Colway International Online zastrzega sobie prawo odmówić zamówień na Produkty). Żadna umowa nie istnieje w stosunku do Produktów, dopóki nie otrzymamy potwierdzenia przez e-maila, że ​​Produkt został wysłany (Potwierdzenie Wysłania). Nasza akceptacja Twojej oferty zostanie uznana za kompletną, a umowa pomiędzy nami zostanie utworzona, gdy wyślemy Ci e-mail z potwierdzeniem wysyłki.

9.

Informacje o cenach, dostępności i wysyłce produktów

9.1

Informacje wyświetlane na Stronie dotyczące cen i dostępności mogą ulec zmianie. Płatność za Produkty zostanie dokonana za pośrednictwem Strony zgodnie z procedurą opisaną na Stronie.

9.2

Chociaż dokładamy wszelkich starań, dokładność informacji o dostępności lub szacunków dotyczących wysyłek w witrynie w odniesieniu do produktów jest przybliżona. Podczas przetwarzania zamówienia powiadomimy Cię pocztą elektroniczną, telefonicznie lub SMS-em, jeśli produkty, które zamówisz, okażą się niedostępne. Prosimy o czas realizacji zamówienia do 10 dni roboczych.

9.3

Pomimo naszych najlepszych starań, możliwe jest, że Produkt może zostać źle przedstawiony w witrynie. Dokonamy jednak potwierdzenia cen w ramach naszych procedur wysyłki. Jeśli rzeczywista cena produktu jest niższa niż podana w Witrynie, pobieramy niższą kwotę i wyślemy Ci Produkt. Jeśli jednak rzeczywista cena jest wyższa niż podana na Stronie, my, według własnego uznania, skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania instrukcji przed wysłaniem lub anulowaniem zamówienia i powiadomimy Cię o takim anulowaniu. Ceny zawierają podatek VAT, więc cena Produktu może się zmienić, jeśli zamówisz spoza Europy (patrz punkt 10.4 poniżej).

9.4

Produkty zostaną wysłane do Państwa adresu dostawy najszybciej jak to możliwe po zaakceptowaniu zamówienia. Opłaty za dostarczenie i podatek od sprzedaży będą dokonywane zgodnie z twoją lokalizacją, a użytkownik zostanie poinformowany o odpowiedniej wysokości opłaty w Witrynie przed potwierdzeniem zamówienia. Prosimy pamiętać, że wszelkie zamówienia, które przyjmujemy, które wymagają dostawy poza UE, zostaną dostarczone bez cła.

10.

Prawa anulowania zamówień

10.1

Jeśli jesteś konsumentem, masz prawo do odstąpienia od umowy na podstawie umów o Consumer Contracts (Informacje, anulowanie i dodatkowe opłaty) 2013 w okresie podanym poniżej. Oznacza to, że w danym okresie, jeśli zmienisz zdanie lub zdecydujesz się z innego powodu, że nie chcesz otrzymywać ani przechowywać produktu, możesz powiadomić nas o decyzji o anulowaniu umowy i otrzymaniu zwrotu.

10.2

Nie będziesz miał prawa anulować umowy za dostarczanie jakichkolwiek Produktów w następujących okolicznościach:

(A) jeśli ze względu na ich charakter (oraz sposób, w jaki się z nimi obchodziłeś) produkt(y) nie mogą być zwrócone (na przykład bez względu na jakiekolwiek kosmetyki, które zostały zapakowane i poddane obróbce w jakikolwiek sposób, Nie jest już dostępny dla innych klientów z powodów zdrowotnych i bezpieczeństwa lub higieny); I / lub

(B) w przypadku, gdy Produkt został dostosowany do wymagań klienta.

10.3

Twoje prawo do odstąpienia od umowy zaczyna się od daty Potwierdzenia Wysyłki, czyli gdy powstanie umowa pomiędzy nami. Termin anulowania zamówienia zależy od zamówienia i sposobu jej dostarczenia, zgodnie z poniższymi danymi:

Twoja umowa

Koniec okresu anulowania

Umowa dotyczy pojedynczego produktu (który nie jest dostarczany osobno w oddzielne dni).

Data zakończenia to koniec 14 dni od dnia otrzymania produktu.

Przykład: jeśli otrzymamy potwierdzenie wysłania w dniu 1 stycznia i otrzymasz produkt w dniu 10 stycznia, możesz anulować w dowolnym momencie między dniem 1 stycznia a końcem dnia 24 stycznia.

Umowa dotyczy jednego z poniższych warunków:

A) jeden produkt dostarczany osobno w oddzielnych dniach.

B) wiele produktów dostarczanych w oddzielnych dniach.

Data zakończenia to 14 dni od dnia, w którym otrzymano ostatnią transze zamówienia lub ostatnie z oddzielnych zamówionych produktów.

Przykład: jeśli dostarczymy Ci Potwierdzenie Wysłania w dniu 1 stycznia i otrzymasz pierwszą część Twojego produktu lub pierwszego z Twoich oddzielnych produktów w dniu 10 stycznia, a ostatnia rata lub ostatni oddzielny produkt w dniu 15 stycznia, możesz anulować w odniesieniu do wszystkich transz i dowolnym lub wszystkich oddzielnych produktach w dowolnym momencie między dniem 1 stycznia a końcem dnia 29 stycznia.

10.4

Aby anulować umowę, musisz poinformować nas, że postanowiłeś to zrobić. Najprostszym sposobem na to jest wypełnienie formularza anulowania, który można znaleźć tutaj (Formularz Anulowania) lub wyślij e-mailem prośbę o anulowanie zamówienia pod adres office@colwayinternational.online. Jeśli używasz tej metody, wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że otrzymaliśmy Twoje anulowanie. Produkt(y) objęty anulowaniem musi zostać zwrócony do nas pod następującym adresem:

Colway International Online, 1 Eagle Walk, Norwich, NR2 2JA, United Kingdom

Podczas przesyłania przedmiotów zaleca się staranne pakowanie elementów i uzyskanie dowodu zakupu (rachunek otrzymany w emailu). Nie możemy zaakceptować odpowiedzialności za zagubione przesyłki.

10.5

Jeśli wyślesz nam swoje powiadomienie o anulowaniu przez e-mail lub pocztę, anulowanie będzie obowiązywało od daty wysłania nam e-maila lub wysłania listu do nas. Na przykład: otrzymamy powiadomienie w terminie, o ile otrzymamy Twój list do ostatniej minuty w ostatnim dniu okresu anulowania lub wyślij nam e-maila przed północą tego dnia.

10.6

Jeśli anulujesz kontrakt:

(A) zwrocimy Ci cenę zapłaconą za produkty. Należy jednak pamiętać, że:

(I) zgodnie z prawem dozwolone jest ograniczenie zwrotu kosztów w celu odzwierciedlenia obniżenia wartości towaru, jeśli zostało to spowodowane przez użytkownika w sposób, który nie byłby dozwolony w sklepie; I (ii) przy zwracaniu produktów, na które otrzymali Państwo rabat promocyjny lub inną, refundacja pokryje tylko zapłaconą cenę.

(B) zwrot wszelkich kosztów dostawy, które zapłaciłeś, chociaż, zgodnie z prawem, maksymalną refundacją będzie koszt dostarczenia za pomocą najtańszej metody dostawy, którą oferujemy (pod warunkiem, że jest to wspólna i ogólnie akceptowalna metoda). Na przykład, jeśli oferujemy dostawę produktu w ciągu 3-5 dni za jednym kosztem, ale zdecydujesz się dostarczyć produkt w ciągu 24 godzin po wyższym koszcie, zwrócimy tylko zwrot zapłaconych rzeczy za tańszą opcję dostawy.

C) dokonamy zwrotu najszybciej jak to możliwe, aw każdym przypadku w wyznaczonym terminie:

(I) jeśli otrzymałeś produkt, a my nie zaoferowaliśmy Ci go odebrania: 14 dni po dniu, w którym otrzymaliśmy produkt od Ciebie lub, jeśli wcześniej, w dniu, w którym dostarczysz nam dowody, że przesłałeś nam ten produkt.

(Ii) jeśli nie otrzymałeś produktu lub otrzymałeś go, a my zaoferowaliśmy Ci go odebranie: 14 dni po poinformowaniu nas o decyzji o anulowaniu umowy.

Pamiętaj, że proces zwrotu może potrwać do 10 dni, w zależności od usługi pocztowej. Zwroty są zazwyczaj przetwarzane w dniu ich otrzymania, chociaż pojawienie się kwoty na Twoim koncie może potrwać kolejny tydzień.

(D) Zwroty dotyczące Produktów można przelać tylko na konto PayPal pierwotnie używane do dokonania zakupu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli zwrócić kwoty z tego konta, spróbujemy skontaktować się z Tobą w celu omówienia alternatywnych rozwiązań. Jeśli kupiłeś bony na zapłacenie za produkt, możemy zwórić Ci kwotę w postaci bonów.

10.7

Jeśli produkt został dostarczony do Ciebie przed podjęciem decyzji o anulowaniu umowy:

(A) musisz je zwrócić bez zbędnej zwłoki iw żadnym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas, że chcesz anulować umowę. Jeśli produkty nie zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od jej anulowania, zostaną uznane za zaakceptowane Produkty, w którym nastąpi nowa umowa zakupu i zostaniesz obciążony kosztami zamówienia po cenie określonej w witrynie ;

(B) z zastrzeżeniem pkt 10.7 (c) poniżej, chyba że produkt jest wadliwy lub nie, jak opisano, będziesz odpowiedzialny za koszt zwrotu produktów do nas. Jeśli produkt jest produktem, którego nie można zwrócić pocztą, szacujemy, że jeśli korzystasz z przewoźnika, który dostarczył Ci produkt, koszty te nie powinny przekraczać kwot, które obciążono dostawą. Jeśli zaoferowaliśmy Ci pobranie produktu, obciążymy nas kosztami bezpośrednimi (które nie będą istotnie niezgodne z kwotami, które naliczyliśmy za dostawę);

(C) Jeśli produkty zostały zwrócone nam przez firmę, ponieważ są wadliwe lub błędnie opisane, zwrócimy cenę produktów w całości, wraz z odpowiednimi kosztami dostawy i wszelkimi rozsądnymi kosztami poniesionymi w celu zwrotu towaru do nas .

10.8

Jako konsumenci jesteśmy prawnie zobowiązani do dostarczania produktów zgodnych z niniejszą umową. Jako konsument masz prawa do produktów, które są wadliwe lub nie, jak opisano. Te prawa nie podlegają Twoim prawom zwrotu i zwrotu kosztów w niniejszej klauzuli lub cokolwiek innego w niniejszych Warunkach.

11

Gwarancje

11.1

Firma Colway International Online gwarantuje, że Usługi zostaną dostarczone z należytą starannością i starannością.

12

Prawa ustawowe i zwroty

12.1

Od czasu do czasu zmieniamy te warunki. Zapoznaj się z górną stroną, aby zobaczyć, kiedy te warunki zostały ostatnio zaktualizowane. Za każdym razem, kiedy zamówisz produkty od nas, warunki obowiązujące w chwili złożenia zamówienia będą miały zastosowanie do umowy między nami a nami. Jeśli musimy zmienić te warunki, co ma istotny wpływ na Twoje zamówienie, skontaktujemy się z Tobą, aby z wyprzedzeniem powiadomić Cię o zmianach i poinformować o tym, jak anulować kontrakt, jeśli nie jesteś zadowolony ze zmian.

Przeglądając witrynę akceptujesz, że jesteś związany aktualnymi warunkami i warunkami związanymi z korzystaniem z Witryny. Powinieneś je sprawdzić za każdym razem, gdy ponownie odwiedzisz witrynę.

12.2

Warunki te tworzą całe zrozumienie stron i zastępują wszystkie poprzednie porozumienia, zrozumienia i oświadczenia dotyczące przedmiotu.

12.3

Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszych warunków i warunków okażą się niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpływa to na ważność innego przepisu.

12.4

Colway International Online może opóźnić wykonywanie swoich praw na podstawie niniejszych warunków bez ich utraty.

12.5

Zgadzasz się, że firma Colway International Online może zlecić wykonanie któregokolwiek z jego obowiązków lub może wyznaczyć te warunki lub którekolwiek z jego praw i obowiązków bez uprzedzenia.

12.6

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim i wyrażają zgodę na niewyłączną jurysdykcję sądów angielskich.

12.7

Jeśli masz jakieś pytania lub skargi (o Usłudze lub o korzystanie z Witryny innej osoby), prosimy o kontakt:

International House
776-778 Barking Road
Barking
London E13 9PJ
United Kingdom,

lub

email: office@colwayinternational.online.

13.1

Promocje

Oferty promocyjne są ważne w przypadku korzystania z internetu pod adresem https://colwayinternational.online i umożliwią zniżki lub bezpłatną dostawę po zamówieniu przez Colway International Online. Oferty mogą wymagać użycia określonych kodów, które mają być wprowadzone podczas procesu zamówienia. Kody są ważne przez określony czas. Promocje nie mogą być używane w połączeniu z innymi ofertami. Oferty mogą być ograniczone do jednego użycia na klienta.

Oferta promocyjna produktów może obejmować obniżoną cenę produktu. W takim przypadku produkty nie podlegają zwrotowi i zwrotowi.

13.2

Generalne

Uczestnicząc w Promocji, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków, a nasze decyzje, które są ostateczne we wszystkich sprawach odnoszących się do niniejszych Warunków, promocji, losowania lub wyników, a także braku korespondencji lub dyskusji Być wpisane.
W zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za utracone, późne, błędnie kierowane, nie nadające się do przekazania lub niekompletne wpisy, z powodu błędów lub błędów systemu, błędnych transmisji lub innych nieprawidłowości w działaniu telekomunikacyjnym, wpisów nie otrzymanych w wyniku jakiegokolwiek uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania , Utracone lub niedostępne połączenia sieciowe, nieudane, niekompletne lub zniekształcone transmisje komputerowe lub telefoniczne, błędy i błędy typograficzne lub systemowe, nieprawidłowe transmisje, awarie techniczne lub inne.
iii. Informacje osobiste zebrane od uczestników będą wykorzystywane wyłącznie przez nas w związku z promocją i nie będą ujawniane żadnym osobom trzecim, chyba że ma to zastosowanie w celu realizacji Promocji i otrzymania nagrody.

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim, a wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nimi podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.